சின்னங்கள்

லத்தீன்

ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ ą č Ĥ ħ ĩ Ň Ř Ť Ŵ Ž ǫ ɢ ɪ ɴ ʀ ʏ ʙ ʜ ʟ ғ ḿ ṿ ế 🅰 🅱 🅾 🅿